Cel katechezy

Nadrzędnym celem katechezy, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe, jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość (PDK 21, por. CT 5; KKK 426; DOK 80).

Cel katechezy dorosłych

Celem ostatecznym katechezy dorosłych jest uświadomienie katechizowanemu, aby swój stan życiowy przeżywał jak dojrzały chrześcijanin, co winno uwidaczniać się w nabywaniu odpowiednich postaw i zachowań (KD 34).

Zadania katechezy (PDK 21, por. DOK 86-87)

Cele katechezy osiągane są poprzez realizację zadań, jakie stawia i wysuwa się odpowiedzialnym za katechezę.

Zadania katechezy wg DOK:

 • rozwijanie poznania wiary,
 • wychowanie liturgiczne,
 • nauczanie modlitwy,
 • formacja moralna,
 • wychowanie do życia wspólnotowego
 • wprowadzenie do misji.

Zadania stojące przed katechezą dorosłych (PDK 100; por. DOK 175)

 • popierać formację i dojrzewanie życia chrześcijańskiego za pomocą pedagogii sakramentalnej,
 • rozwijać racjonalne podstawy wiary,
 • wychowywać do właściwej oceny w świetle wiary zmian społeczno-kulturowych w społeczeństwie,
 • wyjaśniać dzisiejsze problemy religijne i moralne,
 • wyjaśniać relacje, jakie zachodzą między działaniem doczesnym a eklezjalnym,
 • formować do przyjęcia odpowiedzialności w misji Kościoła i do umiejętności odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie.

Kryteria autentyczności katechezy dorosłych (por. DOK 174)

 • zainteresowanie się adresatami w ich sytuacji dorosłych, jako mężczyzn i kobiet, co oznacza zwrócenie uwagi na ich doświadczenia, na bogactwo duchowe i kulturowe, z pełnym poszanowaniem istniejących różnic,
 • zauważenie charakteru świeckiego dorosłych, którym chrzest udziela zdolności do szukania Królestwa Bożego przy zajmowaniu się sprawami świeckimi i kierowaniu nimi po myśli Bożej (LG 11; por. EN 70; CHL 23), a zarazem powołuje ich do świętości.
 • dostrzeganie wagi miejsca wspólnoty, aby była miejscem przyjęcia i wsparcia dla dorosłego
 • traktowanie katechezy dorosłych jako integralnej części programu duszpasterskiego Archidiecezji

Wniosek – droga inicjacji

 • Celem działań będzie coraz głębsze wprowadzanie dorosłych chrześcijan w styl życia chrześcijańskiego
 • Obejmuje:
  1. przyjęcie prawd wiary
  2. pogłębione uczestnictwo w życiu sakramentalnym i modlitewnym
  3. życie codzienne zgodne z wyznawaną wiarą.
 • Inicjacja
  1. nie polega tylko na przekazaniu czy nauczeniu pewnych prawd, ujętych w jakiś system.
  2. to wprowadzenie kogoś w pewien styl życia, żeby przyjął konkretne postawy, do których zdobędzie wewnętrzne przekonanie, wchodząc w tajemnicę otrzymaną we chrzcie świętym.
  3. to wychowanie, ukształtowanie nowego człowieka
  4. włączenie w aktywne, tzn. płodne życie we wspólnocie Kościoła.